Menú

Tramesa d'Originals

Adreça de tramesa i indicacions sobre els lliuraments

L'adreça de correu electrònic per a la tramesa d'originals és: Turística. Papers de turisme de Turisme

Pel que fa al format, els originals es lliuraran com a documents de qualsevol processador de textos d'ús habitual, tot i que es recomana fer servir programes de codi obert o que no requereixin de cap llicència específica per al seu ús. No s'admetran documents que impedeixin, per mor d'estar protegits amb qualsevol tipus de clau o contrassenya, la transformació de continguts al format xml/html .

La publicació té una periodicitat anual. Els originals han de lliurar-se abans del dia 30 de maig. L'extensió del articles ha de correspondre's amb l'àmbit temàtic específic, tot i que el Consell de Redacció podrà proposar canvis en l'extensió quan siguin adients. Orientativament, el contingut (incloses imatges i bibliografia) no hauria de superar les 25 pàgines en format A4 amb marges de 2,5 cm, lletra arial d'11 punts i interlineat d'1,5. Trobareu indicacions específiques sobre la presentació dels continguts al Full d'estil de la revista. L'editor i el Consell de Redacció faran servir aquest full d'estil per tal de revisar els articles i fer indicacions sobre posibles canvis.

El permís per a la publicació de continguts (imatges, gràfiques, etc.) protegits per drets de còpia haurà de ser getionat pels autors dels articles a fi de publicar-los explícitament a Turística. Papers de turisme.

Els autors hauran de comprovar la validesa dels enllaços i fer servir l'estil de bibliografia i citacions proposat per l'American Psychological Association (APA).

Les llengües de la revista són: català; espanyol i anglès. Cada original s'iniciarà amb un resum en la llengua de l'article i un altre en llengua anglesa, d'una extensió màxima de 100 paraules. Els autors també proposaran un màxim de cinc paraules claus referides als continguts de l'article.

Els autors hauran de remetre un document signat amb una declaració, en la qual manifestaran explícitament l'originalitat dels continguts. La manca d'aquest darrer requisit implicarà el rebuig de l'article.

Els originals seran revisats anònimament per experts en cada àmbit temàtic.